آموزش نماز

ابتدایی پسرانه شعبه 2 احکام نماز 1-      اگر نمازگزار پیش از آنکه به مقدار رکوع خم شود و بدنش آرام گیرد عمداً ذکر رکوع را...

ادامه مطلب >>