تعلیم و تربیت علم است و معلمی هنر

مجتمع علمی وقرآنی امام هادی علیه السلام کرمان