تشریف فرمایی آیت الله خرازی

موسس محترم مدارس امام هادی (ع) و همراهان را به دیار کریمان خوش آمد می گوییم. مجتمع آموزشی و تربیتی امام هادی (ع) واحد کرمان