تربیت ، باید تربیت قرآنی باشد .

همه سعادت ها و همه شقاوت ها انگیزه اش از مدرسه هاست و کلید، دست معلمین است.