ابتدایی دخترانه شعبه دوم دوره دوم

ابتدایی دخترانه شعبه دوم دوره دوم

آدرس:
پارک مطهری روبرو فروشگاه رفاه کوچه20
تلفن:
034-32518453
سرود پرچم وقرائت دکلمه
پخش کلیپ به مناسبت روز آتش نشانی(آموزش اطفا حریق وچگونگی برخورد با حوادث)
اردو شهربازی در هفته کودک
ثبت کتب کتابخانه